My Twitter Feed

February 25, 2018

Përfitimi i nënshtetësisë greke për fëmijtë e Brezit të Dytë!

fem

Përfitimi i nënshtetësisë greke për fëmijtë e Brezit të Dytë!

Për arsye të lindjes në Greqi dhe të rregjistimit në klasën e parë, të ciklit të ulët fillore.
Kriteret dhe kushtet ekzistuese:
• Lindja e migrantit (fëmijës) në Greqi
• Rregjistrim në klasën e parë fillore
• Të jetë në vijimësi të mësimit deri në momentin e aplikimit.
• Qëndrim i ligjshëm i të dy prindërve në momentin e aplikimit.
• Qëndrim i ligjshëm i të paktën njërit prej prindërve që mbulon pesë (5) vjet nga dita e lindjes së fëmijës, ose dhjetë (10) vjet qëndrim të ligjshëm.
• Qëndrim i ligjshëm i të paktën njërit prej prindërve që mbulon pesë (5) vjet nga dita e lindjes së fëmijës, ose dhjetë (10) vjet qëndrim të ligjshëm.
• Posedim i lejeve të qëndirmit të kategorive; dhjetë vjeçare (10-vjeçare), pa afatë, me rezidencë afatgjate, leje qëndirmi e brezit të dytë etj.
1. Dokumente mbështetëse:
Taksa me vlerë 100 euro
2. Fotografi.
3. Deklaratë e përbashkët e prindërve për aplikimin
4. Çertifkatë Lindjeje të fëmijës (nga autoritet greke)
5. Çertifikatë Martesore e prindërve (nga autoritetet greke) ose Çertifikatë Martesore e prindërve (nga vendi i origjinës) me ratifikimet e nevojshme.
6. Vërtet i rregjistrimit në klasën e parë dhe të vazhdimësisë së mësim në shkollë (nga autoritet greke)
7. Fotokopje të gjithë fletëve të pasaportës së fëmijës.
8. Lejet e qëndrimit të vlefshme të dy prindërve. (Lejet e përkohëshmse/certifikatat blu nuk pranohen).
9. Qëndrim i ligjshëm i të paktën njërit prej prindërve që mbulon pesë (5) vjet nga dita e lindjes së fëmijës, ose dhjetë (10) vjet qëndrim të ligjshëm.
10. Fotokopje të gjithë fletëve të pasaprotës të njërit prej prindërve dhe faqen e parë (1) të pasaportës të prindërit tjetër.
Vërtetim i vendbanimit të përhershëm.
Shënim: Kriteret dhe dokumentat mbështetëse të sipërpërmendura janë të vlefshme sipas procedurave të mëparshme dhe të qarkoreve të autoritetit përkatës. Për kriteret dhe dokumentet e sakta (aplikimet e reja) pritet të dalin Vendimet përkatëse nga Ministirtë analoge dhe Qarkoret e Ministrisë së Brendshme pas miratimit të ligjit 4332/2015.

Λόγω γέννησης στην Ελλάδα και εγγραφής στην Α΄ τάξη Δημοτικού

Κριτήρια
• Γέννηση αλλοδαπού στην Ελλάδα
• Εγγραφή στην Α’ Τάξη Δημοτικού
• Συνέχιση παρακολούθησης ελληνικού σχολείου έως την υποβολή της αίτησης.
• Νόμιμη διαμονή και των δύο γονέων κατά την υποβολή της αίτησης.
• Άδειες διαμονής ενός γονέα που καλύπτουν πέντε (5) χρόνια από την γέννηση του τέκνου ή συνολικές άδειες διαμονής ενός γονέα που καλύπτουν δέκα (10) τουλάχιστον χρόνια νόμιμης διαμονής του.
• Κατοχή τίτλου διαμονής τύπου δεκαετίας, αορίστου, επί μακρόν, δεύτερης γενιάς κλπ.
Δικαιολογητικά*
1. Παράβολο αξίας 100 ευρώ.
2. Φωτογραφίες.
3. Κοινή δήλωση-αίτηση γονέων
4. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης τέκνου (από τις ελληνικές αρχές)
5. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου γονέων (από ελληνικές αρχές) ή Πιστοποιητικό Γάμου (από χώρα προέλευσης) με τις απαραίτητες επικυρώσεις.
6. Βεβαίωση εγγραφής στην Α’ τάξη και συνέχισης των σπουδών (από τις ελληνικές αρχές).
7. Φωτοτυπίες όλων των σελίδων του διαβατηρίου του τέκνου.
8. Άδειες διαμονής σε ισχύ των δύο γονέων. (προσωρινές άδειες/ βεβαιώσεις μπλε δεν γίνονται αποδεκτά).
9. Άδειες διαμονής ενός γονέα που καλύπτουν 5χρόνια από την γέννηση του τέκνου ή 10χρόνια συνολικής νόμιμης διαμονής του στην Ελλάδα.
10. Φωτοτυπίες όλες τις σελίδες διαβατηρίου του ενός γονέα και 1ης σελίδας του έτερου γονέα.
11. Βεβαίωση μόνιμης κατοίκισης.
Σημείωση: Τα εν λόγω δικαιολογητικά πιθανολογούνται κατόπιν παλαιοτέρων πρακτικών και εγκυκλίων της αρμόδιας αρχής. Για τα απαιτούμενα με ακρίβεια δικαιολογητικά αναμένονται οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις και οι Εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών μετά την ψήφιση του Ν4332/9.7.2015.

Comments are closed.