My Twitter Feed

November 15, 2018

Aktivitete:

-

Monday, September 19, 2016

PROJEKT STATUT i “FEDERATA E SHOQATAVE SHQIPTARE NË GREQI” -

Wednesday, August 10, 2016

Sekretari i Integrimit në Federatë Erlin Miraka zhviloi një takim me zyrtarë të Bashkisë së Athinës. -

Wednesday, March 30, 2016

Njoftim -

Wednesday, March 30, 2016

Njoftim – Kujdes! -

Wednesday, March 30, 2016

Njoftim! -

Wednesday, March 30, 2016

Njoftim – Ανακοίνωση! -

Wednesday, March 30, 2016

Njoftim – Kujdes! -

Wednesday, March 30, 2016

Përfitimi i nënshtetësisë greke për fëmijtë e Brezit të Dytë! -

Wednesday, March 30, 2016

Mesazh mbështetës nga INSTITUTI I ÇËSHTJEVE KOMBËTARE për Federatën dhe Komunitetin Shqiptar në Greqi! -

Wednesday, March 30, 2016

Njoftim! -

Wednesday, March 30, 2016

Kryeministri Edi Rama i përgjigjet pyetjes së kryetarit të FSHSHG-së! -

Tuesday, October 1, 2013

Vallja dhe kënga tradicionale në kryqëzimin e kulturave! -

Sunday, September 29, 2013

Profesorët shqiptarë dhe grekë në Forumin Ekonomik të organizuar nga F.SH.SH.G, Universiteti Mesdhetar dhe Bashkia e Athinës -

Thursday, September 26, 2013

“Pegasi” fluturon në Korinth -

Tuesday, September 24, 2013

Kryetarja e nderit të FSHSHG-së, Flutura Tafilaku përfaqëson komunitetin në IOM për strategjinë e emigracionit -

Saturday, September 21, 2013

Njoftim! -

Saturday, September 21, 2013

Informacionet më të dobishme për emigrantët -

Saturday, September 21, 2013

Historiku i krijimit të Federatës -

Saturday, September 21, 2013

Lejet e qendrimit: Dokumentacioni per cdo kategori -

Saturday, September 21, 2013

Lejet e qendrimit: Dokumentacioni per cdo kategori

pandazo 1

Lejet e qendrimit: Dokumentacioni per cdo kategori. 

Lejet e qendrimit jane te formave te ndryshme, te ndoshura ne varesi te qellimeve dhe veprimtarive te cdo aplikuesi. Sejcila prej tyre eshte e kushtezuar nga kritere te specifikuara dhe natyrshem qe predisponojne varjueshmeri ne dokumentacion. Me poshte parashtrohet nje permbledhje e pergjithshme e kategorive me kryesore me dokumentacionin e nevojshem perkates.

  1. 1.       Leje qendrimi per punesim.

Ne kete kategori perfshihen te punesuarit me kontrate pune me ose pa afat, te punesuarit ne fushen e ndertimit apo te bujqesise, si dhe te punesuarit ne ambjente shtepiake. Dokumentacioni qe nevojitet per dhenien e lejes:

1)      Tre fotografi

2)      Fotokopje e faqes se pare te pashaportes  + fotokopje e faqes se pashaportes me stikerin e lejes se qendrimit ne fuqi.

3)      Takse (paravolo) 300 euro.

4)      Kontrate pune ose distinktiv pune (ergosimo). (Kopje e validuar e kontrates se punes ose deklarate pergjegjsie e punedhenesit me vertetim origjinaliteti te firmes, ne te cilat duhet te rezultojne punesimi i plote dhe rroga mujore mbi  680 euro). Te punesuarit ne ndertim, perjashtohen nga detyrimi per te dorezuar kontrate pune, kurse te punesuarit ne bujqesi apo ne mjediset shtepiake duhet te dorezojne distinktiv pune (ergosimo).

5)      Sigurime shoqerore (Ensima). Dorezimi i ensimave eshte tashme fakultativ, pasi zbatohet sistemi on-line i verifikimit te tyre.

6)      Deklarate fiskale vjetore (forologiki dilosi).

  1. 2.       Leje qendrimi per veprimtari ekonomike te pavarur.

Ne kete kategori perfshihen personat te cilet ushtrojne veprimtari bisnesi. Dokumentacioni qe nevojitet:

1)      Tre fotografi

2)      Fotokopje e faqes se pare te pashaportes  + fotokopje e faqes se pashaportes me stikerin e lejes se qendrimit ne fuqi.

3)      Takse (paravolo).

4)      Deklarate me pergjegjsi  (ypefthini dilosi) qe ushtrohet per here te pare veprimtari e pavarur.

5)      Planbisnes i hartuar nga ekonomisti , nga i cili te rezultoje shuma e investimit, pajisjet, specialiteti dhe numri I te punesuarve, si dhe te dhenat qe tregojne pergatitjen profesionale per ushtrimin e veprimtarise.

6)      Sigurime shoqerore (Ensima) nga enti i meparshem sigurues.

7)      Fotokopje te llogarise bankare ne Greqi me depozite mbi  60.000 euro.

8)      Deklarate fiskale vjetore (forologiki dilosi).

  1. 3.       Leje qendrimi per bashkim familjar.

E drejta e bashkimit familjar sipas legjislacionit ne fuqi ekziston vetem midis bashkeshorteve dhe/apo femijeve te tyre (pa perfshire prinderit).

A)     Per rastet kur vetem nje prej pjestareve te familjes ka leje qendrimi ne Greqi.

1)      Tre fotografi

2)      Fotokopje e pashaportes se aplikuesit.

3)      Vize e tipit D e aplikuesit.

4)      Fotokopje e lejes se qendrimit te familjarit te aplikuesit.

5)      Takse (paravolo).

6)      Vertetim shendetsor nga institucionet greke nga i cili te rezultoje se aplikuesi nuk vuan nga semundje shendetsore qe mund te perbejne rrezik per shendetin public (per semundje te percaktuara nga Organizata Shendetsore Nderkombetare)

7)      Libreze shendetsie e familjarit te aplikuesit ne fuqi.

8)      Deklarate me pergjegjsi  (ypefthini dilosi) nga e cila rezulton se nuk eshte ndryshuar gjendja familjare.

B)      Per rastet kur cdo pjestar  i familjes ka leje qendrimi ne Greqi.

1)      Tre fotografi

2)      Fotokopje e pashaportes + fotokopje e lejes se qendrimit te aplikuesit

3)      Fotokopje e lejes se qendrimit te familjarit te aplikuesit.

4)      Takse (paravolo).

5)      Certifikate martesore per bashkeshortet  + certificate lindjeje per femijet.

6)      Kontrate qeraje ose kontrate blerjeje banese ose deklarate me pergjegjsi mikpritjeje.

C)      Per femijet e lindur ne Greqi.

1)      Tre fotografi

2)      Fotokopje e pashaportes se femijes.

3)      Fotokopje e lejes se qendrimit te prindit te femijes.

4)      Certificate lindjeje e femijes.

5)      Libreze shendetsie ne fuqi.

  1. 4.      Leje qendrimi studimore.

Perfshihen te huajt qe jane pranuar ne institucionet e larta arsimore vendase, ne nivel universitar, master apo doktorature.

1)      Tre fotografi

2)      Fotokopje e faqes se pare te pashaportes  + fotokopje e faqes se pashaportes me stikerin e lejes se qendrimit ne fuqi apo Vizes se tipit D.

3)      Takse (paravolo).

4)      Vertetim regjistrimi ne sistemin e larte arsimor

5)      Vertetim me notat e provimeve nga institucioni perkates

6)      Libreze shendetsie ne fuqi.

7)      Cdo document nga i cili rezulton se aplikuesi ka te ardhura te mjaftueshme per te mbuluar shpenzimet per te jetuar e studiuar ne vend.

  1. 5.       Leje qendrimi per arsye njerzore

Kjo kategori permbledh rastet me karakter njerezor, ku gjeresisht perfshihen te huajt qe vuajne nga semundje te renda shendetsore.

1)      Tre fotografi

2)      Fotokopje e pashaportes se aplikuesit.

3)      Leje qendrimi ne fuqi.

4)      Vertetim mjeksor nga i cili te rezultoje serioziteti i semundjes dhe koha e parashikuar e terapise.

5)      Vendim Komisioni Shendetsor per pamundesi punesimi.

6)      Vertetim Komisioni Shendetsor per perqindjen e invaliditetit me nje minimum prej 50%.

7)      Libreze shendetsie ne fuqi.

  1. 6.       Leje qendrimi  5-vjecare.

Per kete leje mund te aplikohet vetem kur jane plotesuar 5 vite te panderprera qendrimi te ligjshem ne shtetin grek dhe eshte mbrojtur me provim me shkrim njohja e gjuhes dhe e historiese greke.

1)      Tre fotografi

2)      Fotokopje e pashaportes se aplikuesit me qendrim 5-vjecar.

3)      Takse (paravolo) 600 euro.

4)      Deklarata fiskale (forologiki dilosi) per dy vitet e fundit ne te cilat duhet te rezultojne te ardhura vjetore mbi 8.500 euro.

5)      Libreze shendetsie ne fuqi.

6)      Kontrate blerjeje banese ose kontrate qiraje ose deklarate me pergjegjsi per qendrim ne banese.

7)      Certifikate e mbrojtjes se gjuhes greke, e leshuar nga Sekretaria e Pergjithshme e Arsimimit te Mazhoreneve te Ministrise se Arsimit Grek.

  1. 7.       Leje qendrimi  10-vjecare.

Per kete leje mund te aplikohet vetem kur jane plotesuar 10 vite te panderprera qendrimi te ligjshem ne shtetin grek.

1)      Tre fotografi

2)      Fotokopje e pashaportes se aplikuesit me qendrim 10 vjecar.

3)      Takse (paravolo) 900 euro.

4)      Vertetim nga institucioni perkates per kohen totale te qendrimit te ligjshem te aplikuesit ne shtetin grek ose fotokopje te validuara te lejeve te meparshme te qendrimit nga te cilat duhet te rezultoje qendrim 10 vjecar.

5)      Libreze shendetsie ne fuqi.

6)      Sigurime shoqerore (Ensima). Dorezimi i ensimave eshte fakultativ, pasi zbatohet sistemi on-line i verifikimit te tyre.

7)      Deklarate fiskale vjetore (forologiki dilosi).

 

Athine me, 4.9.2013
Avokat Dhimiter Pandazo

Comments are closed.